Cao: bijzondere commissies

In het arbeidsvoorwaardenakkoord sector politie 2018-2020 is afgesproken dat er ‘bijzondere commissies’ worden ingesteld voor het overleg tussen vakorganisaties en eenheidsleidingen. Daarin wordt overlegd over de toepassing van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, de uitvoering van cao-afspraken in de eenheid en de uitvoering van besluiten in het kader van de verbetering van de politieorganisatie (zoals opgenomen in de bijlage van het cao-akkoord).

Afgesproken is dat voor alle eenheden en het Politiedienstencentrum een bijzondere commissie wordt ingericht. In totaal dus 12 bijzondere commissies. In ieder geval de politiechef of de plaatsvervangend politiechef, een afvaardiging van de vakorganisaties en een afvaardiging van de ondernemingsraad neemt deel aan het overleg met de bijzondere commissie. 

Onderwerpen
Er zijn inmiddels meer gedetailleerde afspraken gemaakt over organisatie, frequentie, werkproces van de commissies en exacte deelname aan de vergaderingen van de commissies. De onderwerpen van het overleg in de bijzondere commissies zijn, zoals in het cao-akkoord beschreven:  

  • De toepassing arbeidsvoorwaarden en rechtspositie in de betreffende eenheid
  • De uitvoering van de cao-afspraken in de eenheid
  • De uitvoering van besluiten in het kader van verbetering van de organisatie, voor zover passend binnen het mandaat van vakorganisaties en politiechef 

Op 22 januari 2020 is hier een bijeenkomst over geweest. Gesproken is over het proces: wie welke rol heeft in de bijzondere commissie. Ook is de stand van zaken rondom de afgesproken onderwerpen in de cao doorgenomen. Op Mijn Equipe lees je hier meer over, zoals een overzicht van welk Equipe-lid de eenheden vertegenwoordigt.

 
 

Nieuwsoverzicht