Huidige politietop verdient cf WNT en geeft goed voorbeeld

In september 2012 heeft de VMHP samen met de andere bonden en de Minister van V&J het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de politietop afgesproken. Volgens de VMHP ligt er een stelsel dat recht doet aan de beloning van de politietop maar ook maatschappelijk aanvaardbaar en verdedigbaar is. Op diegenen die buiten het beleid vielen is een moreel beroep gedaan door de bonden om het inkomen aan te passen aan het beleid. Daarmee heeft onze sector het voorbeeld gegeven voor de overige sectoren ( zie brief aan de tweede kamer en Minister President). De VMHP blijft een moreel beroep doen op iedereen om naar de geest van de Wet te handelen. De invoering van het arbeidsvoorwaardenbeleid politietop op 1 januari 2013 was zonder overgangsrecht. De VMHP was en is van mening dat overgangsrecht behoort tot een goed werkgeverschap, ook voor onze top. Wij doen ook een moreel beroep op de Minister om de overgangsregeling alsnog van toepassing te verklaren.

De normen en regels van de WNT zijn vanaf 2013 verder ontwikkeld. Voor 2014 gold een maximum van € 230.474,=.

Voor 2016 geldt een maximum van € 179.000,=. Op 1 januari 2013 is de WNT in werking getreden en geldt als wet ook voor de sector politie. De WNT geldt voor iedereen bij de politie die vanaf 1 januari 2013 nieuw is aangesteld als topfunctionaris. Topfunctionarissen die daarvoor al een aanstelling hadden (maar na 6 december 2011) vallen onder het overgangsrecht met een afbouw. Net zo als er i.v.m. de harmonisatie afbouw regelingen zijn afgesproken. Afspraken over het inkomen van voor 6 december 2011 vallen niet onder de afbouwregeling die in de Tweede kamer is afgesproken. De VMHP blijft een moreel beroep doen op iedereen maar ook op de Minister om de overgangsregeling alsnog van toepassing te verklaren. De WNT geldt ook voor de gewezen topambtenaar die niet meer in een top functie zit maar nog wel voor de organisatie werkt.

Ook geldt de WNT voor externen die via inhuur een topfunctie vervullen vanaf het moment dat zij 6 maanden op die functie werkzaam zijn. Voor externe inhuur geldt een maximumuurtarief voor externe inhuur door de rijksoverheid. Die gaat uit van een uurtarief van ten hoogste € 225,= cf de Motie-De Pater-van der Meer.
Dit is de z.g. de Pater norm voor externe inhuur.

brief over arbeidsvoorwaarden politie 12.041

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beloningen-bestuurders


Nieuwsoverzicht