Tijdelijke tegemoetkoming voor medewerkers in het domein uitvoering

Door de onderbezetting vraagt de organisatie extra inzet van de medewerkers in de operatie. Gebleken is dat de belasting en de onderbezetting in het domein uitvoering het grootst is voor de medewerkers in de schalen 4 tot en met 9. Daarom is er met de bonden voor gekozen om deze groep drie jaar lang extra te compenseren voor hun inzet.

 

In het arbeidsvoorwaardenakkoord (cao) 2022-2024 is de afspraak gemaakt dat medewerkers in het domein uitvoering tot en met schaal 9 die voldoen aan de voorwaarden zoals verderop in dit artikel wordt toegelicht, een tijdelijke tegemoetkoming ontvangen van maximaal € 2500,- per jaar. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de uitvoering van deze afspraak.

Wat houdt de afspraak in?
Werk je in het domein uitvoering en heb je een LFNP-functie tot en met schaal 9, dan ontvang je in de jaren 2022 t/m 2024 een tegemoetkoming van maximaal € 2500,- bruto per jaar. (Je kunt in Youforce zien welke LFNP-functie je hebt.) Als je feitelijk een andere functie vervult dan de LFNP-functie waarin je bent aangesteld (bijvoorbeeld op TTW-basis), dan wordt uitgegaan van je feitelijke functie. Voorwaarde is wel dat dit schriftelijk, bijvoorbeeld in een besluit, is vastgelegd en is geregistreerd in het personeelssysteem. Dit staat in Youforce op de medewerkerskaart.

Over welke periode wordt de tegemoetkoming berekend?
Je tegemoetkoming wordt berekend over de periode van november van het voorgaande jaar tot en met oktober van het jaar van uitbetaling. BVCM werkt met perioden van 4 weken. Voor de berekening worden periode 10 van het voorgaande jaar tot en met periode 9 van het lopende jaar gebruikt (dit is de referteperiode).

Hoe wordt de tegemoetkoming berekend?
De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 2500,- per jaar en is niet afhankelijk van de omvang van het dienstverband.
Voor de tegemoetkoming worden bij elkaar opgeteld: de in de referteperiode uitbetaalde operationele toelage, de verschuivingsvergoeding en de overwerktoeslag (ook de toeslaguren die op de LFU-kaart zijn bijgeschreven).

Ook wordt voor de medewerkers, die op de 1e dag van een BVCM-periode niet als 100% ziek staan geregistreerd, in de berekening de Vervangende Inconveniententoelage (VIT) meegeteld. (Dit kan voor sommige medewerkers gunstig uitpakken, omdat de VIT een gemiddelde is van eerder ontvangen operationele toelage en/of consignatietoelage.) Op basis van de huidige registratie kan de consignatietoelage niet uit het VIT-bedrag worden gefilterd. Mocht dat op enig moment wel lukken, dan wordt voor de berekening van de tegemoetkoming het VIT-bedrag gekort met de consignatiecomponent. Dit is echter nog niet aan de orde voor de berekening van de tegemoetkoming van december 2022.

De eerste dag van elke BVCM-periode in de referteperiode geldt als peildatum. Wanneer je op die dag voldoet aan de voorwaarden voor de tijdelijke tegemoetkoming, worden de toeslagen en vergoedingen uit die BVCM-periode meegeteld voor de berekening. Voldoe je op de eerste dag van een BVCM-periode niet aan de voorwaarden (bijvoorbeeld omdat je op dat moment niet onder het domein Uitvoering viel of omdat de je geen functie t/m schaal 9 hebt vervuld), dan worden de toeslagen en vergoedingen niet meegeteld. Het maximumbedrag van de tegemoetkoming blijft in dat geval wel € 2500,-.

Waarom krijgen alleen medewerkers schaal 4 t/m 9 in domein uitvoering deze toelage?
Door de onderbezetting vraagt de organisatie extra inzet van deze medewerkers, dit terwijl deze medewerkers al een lange tijd met extra belasting te maken hebben. Gebleken is dat de belasting en de onderbezetting in het domein uitvoering voor de medewerkers in de schalen 4 tot en met 9, het grootst is. In de komende jaren zal de werkdruk in de uitvoering aanhouden. Daarom is er met de bonden voor gekozen om deze groep extra te compenseren voor hun inzet. We willen de onderbezetting en werkdruk binnen drie jaar oplossen, daarom wordt de tijdelijke tegemoetkoming ook voor de duur van drie jaar verstrekt.

Wanneer wordt de tegemoetkoming uitbetaald?
De tegemoetkoming wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 in de maand december uitbetaald. Je ontvangt hiervan geen afzonderlijk besluit. Bij tussentijds ontslag wordt de tegemoetkoming ook in december uitbetaald en dus niet bij de gebruikelijke eindafrekening.

Belangrijk: verantwoord en fiatteer op tijd in BVCM
De tegemoetkoming wordt uitbetaald in december. Daarom is het belangrijk dat de diensten die binnen de referteperiode vallen op tijd in BVCM worden verantwoord en door de leidinggevende worden gefiatteerd. Dit betekent dat uiterlijk op 7 november alle diensten uit periode 10 van het voorgaande jaar tot en met periode 9 van het lopende jaar gefiatteerd moeten zijn. Te laat verantwoord of gefiatteerd betekent dat niet gefiatteerde diensten en de daaraan gekoppelde toelagen, niet worden meegenomen in de berekening van de tegemoetkoming. Het is niet mogelijk om te laat verantwoorde of gefiatteerde diensten, en daardoor later uitbetaalde toelagen, met terugwerkende kracht alsnog mee te nemen in de referteperiode.

Telt de tegemoetkoming mee voor andere looncomponenten?
De tegemoetkoming telt mee voor de pensioenopbouw maar niet voor de berekening van de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering. Binnenkort zal over de tijdelijke tegemoetkoming een nieuwsbericht op intranet van het korps volgen, waarbij ook de meest gestelde vragen (FAQ) worden vermeld.


Nieuwsoverzicht