Zorg voor collega's

Een dienstongeval of een beroepsziekte valt in ons werk nooit uit te sluiten. Wel wil de werkgever de zorg, ondersteuning en begeleiding bieden die collega's nodig hebben om te herstellen en te re-integreren. Het stelstel dienstongevallen en beroepsziekten moet daarin beter gaan voorzien. Dat is de belangrijkste conclusie na een recente evaluatie. Op het politie-intranet kon je hierover meer lezen of je leest hier verder.

 

Vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de korpsleiding, de vakorganisaties en de Centrale Ondernemingsraad (COR) hebben samen de contouren geschetst van de verbeteringen. Een medewerker moet in het nieuwe stelsel direct de zorg, aandacht en (financiële) ondersteuning krijgen die nodig is om zich te kunnen richten op herstel en re-integratie.

Eenvoud
Het vernieuwde stelstel wordt eenvoudiger. Zo maakt het niet langer onderscheid tussen beroepsziekten, dienstongevallen en beroepsincidenten. Voortaan is vertrouwen het uitgangspunt. De huidige bewijsdruk vervalt daarmee voor de medewerker. Iemand krijgt direct de zorg en de aanspraken die bijdragen aan het herstel. Daarnaast krijgt de collega ook tijdig duidelijkheid over erkenning en de overige aanspraken.

Uitbreiding van aanspraken en voorzieningen
In het nieuwe stelsel worden alle kosten die in redelijkheid gemaakt worden in relatie tot behandeling en herstel vergoed. Het bestaande pakket aan financiële aanspraken wordt in het nieuwe stelsel anders georganiseerd. Vanuit de bijzondere zorgplicht wordt onderzocht of voorzieningen beschikbaar gesteld kunnen worden die bijdragen aan het gevoel van erkenning en een positieve prikkel geven voor herstel. Deze voorzieningen worden opgenomen in de rechtspositie van de medewerkers.

Schade vergoed
Het bestaande pakket aan financiële aanspraken wordt in het nieuwe stelsel uitgebreid met zaken die nu veelal via restschadeprocedures worden vergoed. Denk aan inkomensschade, carrièreschade, vergoeding van kosten in relatie tot herstel en de vergoeding van gerelateerde medische zorgkosten van directe familieleden. De centrale gedachte is dat in principe alle schade van een medewerker uit het oogpunt van goed werkgeverschap wordt vergoed. Dit moet ook voorkomen dat gerechtelijke procedures tegen de politie als werkgever nodig zijn.

Smartengeld
De smartengeldregeling wordt aangepast in het nieuwe stelsel. Die compenseert onherstelbaar letsel en het daaruit voortvloeiende gemis aan levensvreugde. In hoogte zal de smartengeldregeling vermoedelijk gaan overeenkomen met wat maatschappelijk gebruikelijk is. Het smartengeld wordt voortaan in een zorgvuldige en persoonsgerichte benadering uitgekeerd. Bij ernstig letsel (waaronder PTSS) wordt gedacht aan een snel financieel gebaar dat in het teken staat van morele erkenning en zorg.

Re-integratie
Een medewerker moet in beginsel kunnen re-integreren binnen de politie, met volledige doorbetaling van loon. De bestaande mogelijkheden daarvoor dienen beter benut te worden. Denk aan boven- en buiten formatieve plaatsing en individuele functiesamenstelling. Als re-integratie binnen de politie niet bevorderlijk voor het herstel van de medewerker is, dan kijkt de werkgever samen met de collega welke mogelijkheden daartoe zijn bij andere organisaties.

Evaluatie
In de tweede helft van 2019 vond conform de afspraak hierover in de cao 2018-2020 een evaluatie plaats van het stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen. Zo’n 800 (oud-) medewerkers en andere betrokkenen zoals medisch specialisten is gevraagd naar hun ervaring met de beoordeling van meldingen dienstongeval en beroepsziekte, het toekennen van aanspraken en het bepalen van aansprakelijkheid. De evaluatie is begin dit jaar afgerond. Het rapport is vastgesteld in het georganiseerd overleg tussen de werkgever en de vakorganisaties.

De verwachting is dat de gewenste verbeteringen op basis van deze contouren in overleg met de vakorganisaties en COR gerealiseerd kunnen worden. De komende tijd overleggen de korpsleiding, vakorganisaties en de COR over de nadere uitwerking. Het streven is om dat aan het einde van het jaar te hebben afgerond. Daarna volgt verankering in de regelgeving. Ook zullen afspraken worden gemaakt over de uitvoering van het nieuwe stelsel en over het overgangsbeleid. Daarnaast wordt een plan opgesteld om voor de nog lopende restschadezaken per individuele (oud-)medewerker te komen tot een afhandeling van de benodigde zorg en toegekende aanspraken, die recht doet aan de situatie.

Heb je hulp nodig?
Blijf hier niet mee rond lopen en ga hierover het gesprek aan met je directe collega’s, je leidinggevende of neem contact op met de zorgprofessionals van je lokale team Veilig en Gezond Werken. Indien nodig kunnen zij ook verwijzen naar interne of externe hulp. De collega's van Team Collegiale Ondersteuning zijn ook benaderbaar voor laagdrempelige hulp, een luisterend oor en het eventueel doorverwijzen naar andere hulp.

Daarnaast is het mogelijk een beroep te doen op het 24/7 loket. Het 24/7 Loket Politie wordt uitgevoerd door stichting de Basis. Zij bieden laagdrempelige steun en psychosociale hulp- en dienstverlening aan geüniformeerde beroepsgroepen. Het loket is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar via 0800-1218.

Bron: Politie-intranet


Nieuwsoverzicht